سالون ورکشاپ هوتل نظری با امکانات جدید و عصری و با پذیرش 50-150 نفر در عین زمان آماده سرویس دهی سیمنارهای و ورکشاپ های موسسات و دفاتر می باشد.

درباره

درباره هتل نظری

ورکشاپ