هوتل نظری دارای خدمات ترانسپورتی با موترهای سیستم بالا زره ای تیزرفتار و سرویس بس با محافظین امنیتی حاضرخدمت رسانی برای مهمانان مقیم هوتل می باشد.

همچنان هوتل نظری جهت رفاه هرچه بیشترمهمانان خویش سرویس انتفال مهمان را از میدان هوایی الی هوتل بصورت رایگان فراهم نموده است.

درباره

هتل نظری

ترانسپورت